Saturday, 7 April 2012

Objektif Pendidikan Islam

Objektif Pendidikan Islam ialah untuk melahirkan generasi muslim yang berilmu, berktrampilan, berakhlak mulia dan bertakwa. Namun begitu setiap bidang Pendidikan Islam sekolah rendah mempunyai objektif yang khusus.

1) Asuhan Tilawah Al-Quran merupakan sumber rujukan dan pegangan umat Islam. Oleh itu, semua orang Islam diwajibkan mempelajari isi al-Quran dan memahami isi kandungannya. Antara objektif bidang asuhan tilawah al-Quran ialah :

-membaca surah-surah terpilih daripada juzu’ amma dengan betul dan fasih. 

-memupuk minat membaca al-Quran dan menjadi amalan

-menghafaz ayat-ayat terpilih untuk bacaan solat dan ibadat harian

-memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dengan menghayati beberapa surah sebagai rujukan petunjuk Allah.

-Murid-murid juga dapat mengambil pengajaran yang terdapat didalam surah-surah yang dipelajari.

-Murid-murid dapat mengetahui sebab dinamakan sesuatu surah serta bilangan ayat bagi sesuatu surah.

2) Asas Ulum Syariah Islamiyah dibahagikan kepada pelajaran akidah, ibadat dan sirah. Bidang akidah lebih menumpukan kepada aspek asas akidah menerusi pemantapan iman, pemupukan sikap tanggungjawab murid sebagai manusia yang sedar dan insaf akan tanggungjawab terhadap Allah dan rasul, diri sendiri, keluarga, masyrakat, alam sekitar dan negara. Bidang ibadah pula merupakan komponen kurikulim pengajaran dan pembelajaran yang banyak mengandungi unsur amali meliputi fardhu Ain dan fardhu Kifayah. Ia bertujuan melahirkan muslim dan mukmin yang bertakwa, beramal soleh, bertanggungjawab dan berakhlak mulia serta beristiqamah sebagai hamba dan khalifah Allah. Manakala bidang pelajaran sirah pula lebih memaparkan sirah hidup Rasulullah s.a.w sebagai iktibar bagi membangun diri individu, masyarakat dan negara. Objektif bidang ini ialah :

-memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagaipegangan akidah dan benteng keagamaan-memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s.a.wsebagai asas perkembangan tamadun manusia-mengamalkan ibadah-ibadah asas fardhu ain serta memahami fardhu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam.

-murid-murid dapat mengetahui rukun iman dan rukun islam.

-murid-murid dapat menyatakan hikmah yang tersirat di sebalik rukun iman.

-murid-murid dapat menyatakan dalil-dalil tentang wajibnya beriman dengan rukun-rukun iman.

-Murid-murid dapat menyatakan bukti-bukti tentang keadilan,kekuasaan dan lain-lain sifat bagi Allah.

3) Asas akhlak Islamiyah menumpukan kepada :

-mengamal adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian.

-kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup Muslim dan hubungannya dengan Allah SWT dan Rasulullah SAW.

-kepatuhan terhadap peraturan dan tatacara perhubungan manusia dengan diri sendiri, keluarga, alam sekitar, masyarakat dan negara.

-murid-murid dapat menyatakan adab-adab dalam Islam yang meliputi cara hidup manusia keseluruhannya.

-murid-murid dapat mencontohi adab dan mengamalkan adab tersebut dalam kehidupan sepenuhnya.

 4) Objektif bidang Jawi ini ialah :

-membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisanbudaya bangsa-menulis tulisan jawi dengan baik-membaca jawi dengan lancar serta mempelajari seni tulisan jawi

-Membaca dan menulis sukukata terbuka dan tertutu.

-Mengelaskan jenis-jenis ayat.

Credit to : zarina